Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „Zásady “)

 

                                                                                                I.        Úvodní ustanovení

 1. Ochrana osobních údajů je pro naši společnost důležitá. Tento dokument vysvětluje, jaké osobní údaje od Vás (zákazníků E-shopu) společnost CARATTI elastic textiles, s.r.o. shromažďuje a jak tyto údaje používáme. Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Cílem těchto Zásad je poskytnout Účastníkům základní informace ohledně zpracování Osobních údajů (zejm. informace o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka souvisejících se zpracováním Osobních údajů).

 

 1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
 • Správcem osobních údajů obchodní společnost CARATTI elastic textiles, s.r.o., IČ 26847205, se sídlem Halenkov č.p. 756, 756 03 Halenkov, (dále jen „Správce“).
 • Účastníkem fyzická osoba, která je:
 • zákazník Správce objednávající produkty či služby Správce prostřednictvím E-shopu.
 • Osobními údaji mohou být v konkrétních případech u Účastníků:

- identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby, telefonní číslo, e-mail),

- platební údaje,

- IP adresa, síťové identifikátory (tzv. cookies),

- informace o poskytnutém plnění (produkty či služby Správce),

- informace z osobní, telefonické a elektronické komunikace,

- případně další nezbytné údaje.

 • Smlouvou kupní smlouva dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavíraná mezi Účastníkem, v postavení kupujícího, a Správcem, v postavení prodávajícího, prostřednictvím E-shopu.
 • E-shopem e-shop provozovaný Správcem na internetových stránkách caratti.cz.
 • Stávajícím zákazníkem Správce zákazník Správce, mezi nímž a Správcem byla v uplynulých 24 měsících uzavřena Smlouva.

 

 1. Správce je podnikatelským subjektem podnikajícím v následujících oborech:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (obory činnosti: Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků, Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchod, Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, Výroba, obchod a služby jinde nezařazené)

 

V rámci výše popsané podnikatelské činnosti jsou Správcem zpracovávány Osobní údaje:

 1. v rozsahu v jakém byly poskytnuty Účastníky v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Správce a v souvislosti s uzavřenou Smlouvou; a
 2. za účelem/účely uvedenými níže.

 

 1. Správce je správcem Osobních údajů. Osobní údaje Účastníka jsou zpřístupněny zaměstnancům Správce v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností v rozsahu, který je v tom, kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

 

 1. Účastník je povinen Správci poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.

 

 1. Správce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

 

 1. Informace o zpracování osobních údajů

 

 1. Příjemci Osobních údajů

Příjemci Osobních údajů mohou být v konkrétních případech:

- orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)

- externí poskytovatelé odborných a specializovaných služeb

- přepravci,

- právní zástupce, daňový poradce,

- poskytovatelé platebních služeb,

- provozovatel E-shopu (Shoptet, a.s., IČ 28935675, se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6).

V případě, že jsou osobní údaje vyjma Správcem zpracovávané také zpracovateli, děje se tak na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

 

 1. Právní titul, účely zpracování Osobních údajů

Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

 • zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku, resp. Smlouvy uzavřené mezi Správcem a Účastníkem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a Správce tak musí zpracovávat Osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít či plnit Smlouvu se Správcem. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro uzavření a plnění Smlouvy ze strany Správce. Poskytování Osobních údajů Správci je obecně smluvní a zákonný požadavek.
 • k marketingovým účelům, resp. za účelem zasílání obchodních sdělení a nabídek Stávajícím zákazníkům Správce, přičemž právním titulem je zde ochrana oprávněného zájmu Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je zájem Správce na propagaci a nabízení jeho produktů a služeb a získání nových obchodních příležitostí.
 • k ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je zájem na řádném a včasném plnění Smlouvy uzavřené mezi Správcem a Účastníkem, plnění zákonných povinností, které Správci ze smluvního vztahu mezi ním a Účastníkem vyplývají, ochrana reputace Správce a ochrana majetkových zájmů Správce pro případné soudní spory (např. vymáhání pohledávek vzniklých ze Smlouvy či v souvislosti s ní).
 • za účelem zasílání newsletterů (informace o Správci a jeho firmě) a pozvánek na akce/události týkající se textilní výroby (např. pozvánky na veletrhy v oblasti textilní výroby) Účastníkovi, a to na e-mail Účastníka, přičemž právním titulem je zde souhlas se zpracováním osobních údajů Účastníka (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

 

 1. Doba zpracování Osobních údajů

3.1. Osobní údaje zpracovává Správce pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Správce průběžně posuzuje, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité Osobní údaje potřebné pro určitý účel. Nejsou-li Osobní údaje potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, dojde k jejich neprodlené likvidaci.

 

3.2. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření Smlouvy mezi Správcem a Účastníkem, a to za účelem uzavření Smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou.

 

3.3. V případě uzavření Smlouvy mezi Správcem a Účastníkem budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu běhu promlčecí lhůty pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Správcem a Účastníkem založeného Smlouvou, či s ním souvisejícího, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce.

 

3.4. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření Smlouvy. 

 

3.5. Osobní údaje (zejm. identifikační a kontaktní údaje) Stávajících zákazníků Správce budou zpracovávány pro marketingové účely, resp. za účelem zasílání obchodních sdělení a nabídek těmto zákazníkům ze strany Správce, po dobu 24 měsíců od ukončení plnění dle poslední Smlouvy uzavřené mezi Správcem a Účastníkem.

 

3.6. Osobní údaje (zejm. identifikační a kontaktní údaje) Účastníků, kteří k tomuto udělili souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, budou uchovávány za účelem zasílání newsletterů (informace o Správci a jeho firmě) a pozvánek na akce týkající se textilní výroby (např. pozvánky na veletrhy v oblasti textilní výroby) na e-mail Účastníka po dobu 24 měsíců od udělení tohoto souhlasu.

 

3.7. Po uplynutí lhůt uvedených v čl. II. odst. 3 těchto Zásad Správce Osobní údaje zlikviduje.

 

 1. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje získává Správce:

 • od Účastníka,
 • z vlastní činnosti.

 

 1. Předávání osobních údajů do třetí země

Osobní údaje Účastníků nebudou předávány žádným třetím osobám do třetí země ani mezinárodní organizaci.

 

 1. Osobní údaje mohou být zpracovávány v listinné i elektronické podobě neautomatizovaným způsobem, případně manuálně i automatizovaně, včetně algoritmického zpracování v informačních systémech. Účastník není předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo jakékoliv právní účinky nebo se jej způsobem významně dotýkalo.

 

 1. Účastník, který navštíví E-shop, bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies Správce na jeho zařízení. Více informací o cookies a jejich ukládání v zařízení Účastníka naleznete zde.

 

III. Práva Účastníka související se zpracováváním

 

 1. Účastník má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Správcem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které Správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). Odvolat souhlas lze e-mailem zaslaným na adresu eshop@caratti.cz.

 

 1. Účastník má právo:
 2. Být informován o zpracování svých Osobních údajů
  1. Účastník je oprávněn od Správce požadovat informace, zda jsou Osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány, má Účastník právo od Správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích Správci, jeho zástupci, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených Osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců Osobních údajů, o oprávněných zájmech Správce, o výčtu práv Účastníka, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných Osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.
  2. Pokud Správce hodlá dále Osobní údaje Účastníka zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Účastníkovi ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.
 1. Požadovat od Správce přístup k jeho Osobním údajům

Účastník je od Správce oprávněn požadovat informaci, zda jsou jeho/její Osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, má přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených Osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní Osobních údajů, informace o Účastníkových právech (práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji Osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Účastníka, informace a záruky v případě předávání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Účastník má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných Osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 1. Na opravu poskytnutých Osobních údajů

Pokud došlo na straně Účastníka například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za Osobní údaj, má Účastník právo od správce požadovat opravu zpracovávaných Osobních údajů. Navíc má Účastník právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 1. Na výmaz poskytnutých Osobních údajů

V určitých stanovených případech má Účastník právo požadovat, aby Správce Osobní údaje Účastníka vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce Osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, Účastník se však může na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Žádost Účastníka pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes právo Účastníka na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Osobní údaje Účastníka ponechat) a o jejím vyřízení bude Účastník detailně informován.

 1. Na omezení zpracování Osobních údajů

Správce zpracovává Osobní údaje Účastníka pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud by však Účastník měl pocit, že Správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které Osobní údaje zpracovává, může Účastník podat žádost, aby jeho/její Osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly Osobní údaje blokovány. Žádost Účastníka pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informován.

 1. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Účastník se může kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování Osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/, e-mail posta@uoou.cz.

 

 1. V případě, že by se Účastník domníval, že Správce provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat Správce o vysvětlení a to e-mailem na adresu eshop@caratti.cz;
  2. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu eshop@caratti.cz, aby Správce zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Osobních údajů). Správce o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Správce námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

 1. Účastník, resp. Stávající zákazník Správce, má právo vznést námitku proti zpracování jeho Osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení a nabídek ze strany Správce. Pokud Účastník vznese námitku proti zpracování dle předchozí věty, nebudou již jeho Osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

 1. Účastník může svá výše uvedená práva uplatnit písemně na adrese sídla Správce nebo elektronicky na adrese eshop@caratti.cz.

 

 1. Požádá-li Účastník o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. V tomto případě budeme Účastník informován o jakémkoliv takovém prodloužení, a to nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

 

 1. Pokud Účastník uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Správce mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Účastník požádá o jiný způsob poskytnutí informací.

 

 1. Správce je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

 

                                                                                           II.        Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Správcem jsou příslušné české soudy.

 

 1. Znění Zásad může Správce změnit či doplňovat. O každé takové změně Správce informuje Účastníky nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

 

 1. Tyto Zásady nabývají účinnosti 1. 12. 2020